مسعود رسولیان
عنوان سال
پژوهشگر نمونه سال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی 1392
جوان برتر استان س و ب در عرصه علمی – پژوهشی بنیاد نخبگان استان س و ب 1392
پژوهشگر نمونه سال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی 1393

3lng_018.jpgg21y_019.jpg

hfex_020.jpg