مسعود رسولیان

کارشناسی ارشد  :

رشته : مهندسی عمران  گرایش مهندسی راه و ترابری

موسسه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

عنوان پایان نامه : ارزیابی تغییراتفشار تایر بر  پاسخ روسازی انعطاف پذیر باند پرواز

کارشناسی :

مهندسی عمران

موسسه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان