مسعود رسولیان

روسازی

ارزیابی خرابی روسازی های صلب و انعطاف پذیر  راهها و فرودگاهها با استفاده از المان محدود

ترافیک

ظرفیت راهها و تقاطع ها – تحلیل ترافیکی میادین و تقاطع ها